اهورا

ادبی

به نام بی نام اوآنچه هویت یک انسان راتعیین میکند من برنامه ریزی شده ومن برنامه پذیر است

ابعاد وجودی انسان:

ابعاد وجود انسان دربینش فراکل نگری که دران انسان به وسعت جهان هستی ومتشکل از بی نهایت اجزا سخت افزاری ونرم افزاری است. وهرجز دررابطه با سایر اجزا بررسی میشودوتنها یک سیستم هوشمند براواشراف دارد وازنظر فراکل نگری هرگونه اختلال ،انسداد،صدمه وعدم تعادل درهریک ازبی نهایت اجزای تشک
یل دهنده ی وجود انسان بیماری است از منظری دیگر بایدهریک از کالبدهای مختلف انسان(جسمی،روانی ،اختری،ذهنی)در ارتباط باهم باشند(هم فازی کالبدی) چاکراها کانالهای چهارده گانه انرژی شعور سلولی سالم وفرکانس مولکولی سلولی از میزان واقعی خود منحرف نشودتا فرد بیمار نشودالف)اجزای مختلف انسان :وجود انسان متشکل از نفس اوو کالبد ها واجزای سخت افزاری ونرم افزاری مختلفی است که در اختیاردارد

1- نفس

2- کالبد :

الف ) کالبد ذهنی : (کالبد مدیریتی)(مدیریت ادراکات با این کالبداست وبعداز مرگ نیز فعال است ) در این زندگی نام ماانسان است وپس ازمرگ دردنیا تمامی کالبدهای ما میمیرد وتنها کالبدی که به حیات خود ادامه میدهدکالبدذهنی است .پس درزندگی بعدی نام مامیشود کالبدذهنی.امادر انتهای زندگی فرامکانی کالبد ذهنی نیزمیمیرد و....

کالبدذهنی ازچندبخش تشکیل شده است:

---حافظه وارشیو اطلاعات ابدی

---مدیریت حافظه

---مدیریت چیدمان اطلاعات (فکرسازی)

---مدیریت سلول وبدن

کالبد ذهنی مدیریتی است که بخش های مختلفی را سازمان دهی می کند وبطور کلی شامل بخش های زیر است :

--سازمان دهی بدن وسلول :مدیریت بدن وسلول شرح وظیفه ی همه سلولها راتعیین میکند این بخش با اناتومی خاص خود صدتریلیون انشعاب نامرئی به تمامی سلول ها دارد وازاین طریق همه سلولها را اداره میکند.مثال این جریان: هیبنوتیزم است .که با تلقین شعوری سلولی شخص رابه اشتباه وامیدارد ومیتواند عضوی راازکاربیندازدبنابراین ،واکنش جسم ،به دستور مدیر بستگی دارد،نه نوع تماس فیزیکی. درجریان مدیریت شعورسلولی "اصل انتخاب اصلح ازنظر شعور سلولی "مدنظر سیستم بدن است.توجه به بیماریهایی مثل ایدز- انفلانزا –سل نمونه بارز این جریان است افراد بسیاری ناقل میکروارگانیسم ها هستند ولی بیمار نیستندالبته به غیر از اختلال درمدیریت بدن وسلول ،که توزیع شعور سالم سلولی رامختل می کند،برخی عوامل بیرونی نیز دراختلال شعوری دخالت داردمثل رادیواکتیو،تشعشعات کیهانی و........

--سازمان دهی ادراکات انسان

--سازمان دهی اطلاعات (ارشیو وبایانی ابدی اطلاعات)

با توجه به اینکه گفتیم کالبد ذهنی مدیریت بدن رابعهده داردگاه با از دست دادن انرژی ودرگیرشدن بیش ازحد این مدیریت با مسائل بی ربط به فرد وزندگی اوانرژی بدن هدر میرودومدیر میتوانددران حالت دستورات وشرح وظیفه غلط برای سلولها صادر نمایدو سلول دچار پرکاری یا ....شود

--درگیر شدن ذهن انسان با وحدت جهان هستی وایجاد تبعیض وکثرت که باعث صرف انرژی ذهنی بیش تر میشود ..

"من نمیدانم که چرا می گویند ،اسب حیوان نجیبی است،کبوترزیباسن

وچرا درقفس هیچ کسی کرکس نیست

در این زندگی نام ماانسان است وپس از مرگ دردنیا تمامی کالبدهای ما میمیرند وتنها کالبدی که به حیات خود ادامه میدهد کالبد ذهن استپس درزندگی ما میشود کالبد ذهنیودر انتهای زندگی فرامکان کالبد ذهن هم میمیرد واز میان ان قسمتی سبکتر بیرون میاید وبه حیات خودادامه میدهدب)کالبد اختری :کالبد اختری دو وظیفه مهم را به شرح زیر برعهده دارد

---هدایت رشد اناتومیک :نحوه ی چیدمان سلول هادر کنار که متعاقب ان رشدازمرحله جنینی به مرحله کامل خود ادامه پیدامی کند وپس از ان نیز فعالیت بازسازی وترمیم بدن را ادامه میدهد.

---هدایت پیامهای عصبی :همان بخش سیستم عصبی ثانویه است به این معنا که هرپیام عصبی که از مغز به ناحیه وسلولی ارسال میشوداز طریق این بخش نیز به ان ناحیه وسلول مخابره میشود.در ورزشهای رزمی تعلیم براین است که" فکر نکن حس کن"سیستم عصب ثانویه بدون نیاز به سیستم عصبی اولیه میتواند درزمانهای بسیارکوتاه واکنش لازم رادرخواست کتد.( تایپ- رانندگی –قطع عضو-ورزشهای رزمی و...)سیستم عصب ثانویه اگر وجود نداشت کلیه حرکات و گفتار انسان بریده بریده وربوتیک بود.

ما دو نوع سیستم اعصاب در بدن داریم :

1- سیستم اعصاب اولیه 2- سیتم اعصاب ثانویه

اگر ما تصمیم بگیرم راه بریم برای برداشتن قدم وبرای انتقال پیام به مغز و انجام حرکت سه دهم ثانیه طول میکشه. وبرای برداشتن قدم بعد نیز باز به همین شکل

این سیستم عصب ثانویه هستش که سریع تر از سیستم اولیه کار کرده و عمل می کند و حرکات ما به شکل بریده بریده شده و روبوتیک نیست

در ورزش های رزمی میگن فکر نکن ببین و سریع عمل کن مخصوصاً در شمشیر زنی. در واقع اینجا سیتم اعصاب ثانویه ماست که شروع به فعالیت می کند و عمل میکند

آیا در مورد آزمایشهای معروف هیپنوز شنیدینر؛ کف دست یکی که در حالت هیپنوز هست آهن گداخته می گذارند و می گویند یخ روی کف دستت گذاشتن و جالب ایکه کف دست به جای تاول زدن یخ می زندو یا آرمایش بر عکس آن هم انجام شده

این کار چه جور اتفاق می افتد. از ذهن ما میلیون میلیون عصب به تمام بدن ما فرستاده شده که کل بدن ما رو گرفته وما تحت این اعصاب که زیر نظر مدیریت ذ هن ما هستن فعالیت می کنیم

حال اگر دستور اشتباه به ذهن ما داداه شود یعنی در واقع مدیریت ذهن مادستور اشتباه دریافت کند تکثیر سلول های بدن ما بیش از آن حد طبیعی می شود و ما دچار سرطان میشیمانواع مرگ :

1-مرگ نامحسوس : زمانی اتفاق می افتد که هاله منفی افسردگی تمام وجود انسان رافراگرفته باشددر ان حالت ارتباط معنایی واحساسی انسان بابیرون قطع میشود وضمن اینکه معنی همه چیز را می فهمد ،هیچ انگیزشی دراوایجاد نمی شود ومانند مرده متحرکی میشود.

2 –مرگ فیزیک : مرگ فیزیکی زمانی رخ میدهد که ایست قلبی رخ دهد دراین حالت فرد از نظر پزشکی مرده محسوب میشوداما ازنظر فرادرمانی مرگ قطعی انجام نگرفته استزیرا یکصد ترلیون سلول وهمچنین کالبدذهنی روانی واختری هنوززنده است.

3-مرگ قطعی :مرگ قطعی وقتی اتفاق می افتد که کالبد اختری بمیرد مرگ کالبد اختری دقایقی بعدازمرگ فیزیکی اتفاق می افتد ولی اه این مرگ ندروز طول میکشد دراین حال باز امکان زنده شدن دوباره وجوددارد.

بعداز مرگ قطعی ،فقط کالبد ذهنی می ماند وبه زندگی دردنیای لامکان ادامه میدهد.

کالبدذهنی "روح" نامیده میشود در ارتباط با ارواح همین کالبدذهنی است که ارتباط برقرارمیکند

د )کالبد فیزیکی: که همان جسم مادی انسان است و...

ج )کالبد روانی :(مدیریت احساسات انسان بدست کالبد روانی است وفقط در این دنیا کاربرد دارد)کالبد روانی یکی دیگر از کالبدهای مهم وجودی انسان است که احساسات را کشف بررسی وظاهرمیکندوپس از بررسی پیامهای مربوط به انرا به مغز می دهدتا پس از ان مغزنیز واکنش های لازم رانشان دهد.مثلا یک صحنه وحشتناک برای هرکس درمیانهای مختلف تاثیر میگذارد

کالبد روانی به دوبخش مثبت ومنفی تقسیم میشود

بخش مثبت:احساسات مثبت مارا کشف میکندووظیفه جذب ودفع تشعشعات مثبت را برعهده دارد.به این معنی که با بروز احساسات مثبت ازیک طرف مغز پیامهای شیمیاییمناسب را تولید می کند واز طرف دیگر بخش مثبت روان تشعشع مثبت صادر می کند واگردربرابر احساسات مثبت قراربگیرد جذب تشعشع مثبت نیزصورت میگیرد کسی که در این حالت است در فاز مثبت است وفقط میتواند تشعشع مثبت را صادر کند.

بخش منفی:احساسات منفی انسان را کشف می کند وحالت ان رادر ماظاهرمیکند با بروز احساسات منفی ازیک سو مغز پاسخ راروی جسم پیاده میکند وجسم مسموم میشود واز طرف دیگر بخش منفی به ایجاد تشعشع منفی می پردازد ودر معرض فاز منفی قرار میگیریم

تشعشعات مثبت یامنفی تابع بعدمکان نیستند ودوری ونزدیکی فرد درمیزان شدت وضعف ان تاثیر ندارد

در کالبد روح انسان بخشی هست که ضریب طول عمر راتعیین میکند به این ترتیب که هر قدر تشعشعات مثبت بیشتر این ضریب بیشتر ودر نتیجه طول عمر بیشتر خواهد بود وبالعکس.

نرم افزار دیگری هست که میزان انرژی دوم را بررسی میکند که در جنگهای روانی از ان استفاده میشود.

نرم افزار بعدمیزان رضایت ونارضایتی مارا میسنجد وازان انرژی میگیرد

نرم افزار دیگ که ما را در مقابل احساس ثواب وگناه میسنجد وبه ان امتیاز مثبت ومنفی میدهدودر پی ان جذب ودفع انرژی صورت میگیردودرصورت دفع انرژی سیستم دفاعی بدن ضعیف عمل میکند واحتمال ابتلا به بیماری بیشتر میشود.

نرم افزار بعد به امیال ونیازهای انسان می پردازد ودرصورت ناکام ماندن وکامیابی کسب امتیاز منفی تخلیه انرژی ویا جذب انرژی صورت میگیرد .

نرم افزار دیگر ارمانگرایی وجود انسان است با پیروزی تیمی تقویت وبا شکست تیم دیگر تخلیه انرژی صورت میگیرد3- مبدل های انرژی (چاکراه)چاکرا چسیت؟
چاکرا به معنای چرخ،مر کز انرپی آگاهانه است که در نقطه ای که(نادیها)یا (مجراها)به هم متصل می شوند و به شکل گل لوتوس هستند.قرار دارد .شش چاکرای مهم وجود دارد که در نادی سوشومنا(سوسمینا) یا (مجرای مرکزی)هستند.هنگامی که کوندالینی بیدار می شود،.ناگزیر است در راه صعود به بالا تمام چاکر ها را سوراخ کند. به عبارت دیگر در داخل سوشومنا،شش چاکرا وجود داردیا شش مرکز معنوی ، که مسیر و حرکت ک.ندالینی را در حین صعود به (ساهاسرارار)مسدود کرده اند .هنگامی که چاکتی(کوندالینی همان چاکتی استو چاکتی هم به معنای انرژی برتر است)بیدار می شود، تمام این چاکراها ،سوراخ خواهند شد
این چاکراها عبارتند از
چاکرای مولاد ها را که در نزدیک مقعد است
چاکرای هیشتهانا،که میان ناف و الت تناسلی است
چاکرای مانیپو را که روی ناف است
چاکرای آناهاتا،که در قلب است
چاکرایویشودها که رد قسمت گلو است
چاکرای آجنا که در فضایی بین دو ابرو است

4- کانالهای 14گانه وغیرفیزیولوژیک(مربوط به طب سوزنی) طب سوزنی چگونه کار می کند؟
در طب سنتی چین که به TCM به معنی Traditional Chinese Medicine معروف است، بدن انسان تحت تاثیر دو نیروی مخالف هم به نام های یین و ینگ (Yin & Yang) قرار دارد. Yin به صفاتی چون سردی، آرامی و در کل حالت غیر فعال بر میگردد. در حالی که Yang به صفاتی چون گرمی، هیجان و فعال بودن نسبت داده می شود.http://marve.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/marve/image1/teb-sozani.jpg

در این نگرش، سلامت بدن هنگامی حاصل می شود که میان این دو نیرو تعادل برقرار باشد و عدم تعادل این دو نیرو باعث می شود که جریان حیاتی در بدن که به Qi (”چی” تلفظ می شود) معروف است مختل شود. این جریان از راه ها و نقاط خاصی در بدن گذر می کند. تعداد ۱۲ عدد از این مسیرها و نقاط بعنوان نقاط اصلی و تعداد ۸ عدد بعنوان نقاط سطح دوم معرفی می شوند، در مجموع بیش از ۲۰۰۰ نقطه نیز دیگر به آنها متصل میباشد.
اساس طب سوزنی بر تحریک این نقاط استوار است که می تواند جریان Qi در بدن را کنترل نماید. اینکه مدل چینی ها برای بدن درست است یا خیر جای بحث دارد اما دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که تحریک این قسمت های بدن می تواند روی وضعیت شیمایی و عصبی مغز تاثیر بگذارد و در نهایت منجر به عکس العملهایی مانند کاهش درد، تغییر فشار خون و … شود و در نهایت سلامت بیمار را منجر شود.

5- حوزه های مختلف انرژی (پلاریتی)

پلاریتی :

پلاریتی کردن یعنی همگن کردن انرژی‌‌ها به یک سمت و سو. کسی که در دایره‌ی پلاریتی قرار می‌گیرد انرژی‌های منفی‌اش از بین می‌رود.

بطور کل در انجام پلاریتی ۶ نفر بعنوان عامل و یک نفر بعنوان سوژه نقش دارند. عامل شماره یک لیدر نامیده میشود. نقش لیدر وارد کردن سوژه به یک خلسه عمیق میباشد ، همچنین به عاملین فرمان قرار گرفتن در کنار سوژه و رها کردن او را میدهد.

نحوه قرار گرفتن عاملین در کنار سوژه :

۱- لیدر : دستهایش زیر سر و اطراف گوش سوژه.

۲- عامل شماره ۲ : دست راست روی چاکرای ۶ و دست چپ روی چاکرای قلب.

۳- عامل شماره ۳ : دست چپ روی شانه راست و دست راست روی لگن چپ‌ ( دست راست را که روی لگن است بلرزانید همانند ویبره )

۴- عامل شماره ۴ : دست راست را روی شانه چپ و دست چپ را روی لگن راست ( دست چپ را که روی لگن است بلرزانید )

۵- عامل شماره ۵ : دست چپ کف دست راست و دست راست کف پای چپ.

۶- عامل شماره ۶ : دست راست کف دست چپ و دست چپ کف پای راست.6- شعورسلولی (فرکانس مولکولی وبخش های نرم افزاری) .......الف )من برنامه ریز

ب) من برنامه پذیر

من برنامه پذیریا شخصیت ثانویه:

شخصیت اولیه+شخصیت ثانویه=شخصیت حقیقی

یا رفتار بینشی فرد

در من برنامه پذیر ژن برنامه میگیردودر من برنامه ریز ژن درحال برنامه ریزی است( مبدل)

بخش ناخوداگاه :مجموعه ای از برنامه های نرم افزاری است

ازجمله قسمتهای ان :1- من برنامه ریزی شده (شخصیت اولیه):قبلا" توضیح داده شد2-من برنامه پذیر:الف –بخش شخصیت پذیری(شخصیت ثانویه) این بخش ،مجموعه ای رادربرمیگیرد که عبارت است از:نرم افزار تجربه،وجدان،براورد،بینش،گزینش،کشف اطلاعات،تشخیص،تشریح اطلاعات،طراحی ذهن،استدلال،تمثیل،گیرنده های فیزیکی،گیرنده های فراذهنی،خیال بی هدف،خیال هدفمند و...مثلا" نرم افزار وجدان برنامه هایی است که از محیط محیط ،جامعه وفرهنگ وقومیت گرفته میشودوفیدبکش به خود ما برمیگردد.

نرم افزار تخمین :بایک سری اطلاعات،اطلاعات دیگری را تخمین میزنیم

نرم افزار بینش:اطلاعات ازقبل تعیین شده ای که که سرراه ماقرارمیگیرد وماحصل ان به من برنامه پذیر میرسد

نرم افزار چیدمان اطلاعات:منجر به پیدایش علوم میشود

نرم افزار تشریح اطلاعات:تبیین وتشریح اطلاعات

نرم افزار کشف اطلاعات:بادیدن قضیه ای بخشی از مجهولات کشف میشود

نرم افزار تداعی:بادیدن تصویری یادی از سالها پیش تداعی میشود

نرم افزار طراحی ذهن:نرم افزار کنترل ذهن است که در ان به افکار مزاحم دستور خاموش میدهیمودارای دوفاز اولیه واتوماتیک است.

نرم افزارتخیل:خلق جهانهایی را میکنیم که خالقش ماییم

سنسورذهنی:ثبت وضبط دقیقی ازوقایع لحظه به لحظه وجدداردکه توسط گیرنده های ذهنی انجام میشود وحتی درخواب ادامه دارد

ویروس غیر ارگانیک :می تواند هرکدام ازاین نرم افزارها رادراختیار بگیرد.وبرنامه ی انرامختل کند

بطورکلی سه عامل در شکل گیری "من برنامه پذیر"دخالت دارد:

الف )بخش ناخوداگاه :نرم افزاری است که بطور عمده تا 6 سال اول زندگی برنامه ریزی میشود.دراین نرم افزار اصول اولیه ی خوبی وبدی وباورهای بنیادی تعریف وماندگارمیشود.تغییر این برنامه بسیارمشکل است.

ب )بخش نیمه خوداگاه: براساس برنامه ای ازپیش تعیین شده عمل میکند وکنش ها وواکنش های وابسته به انبطور خودکار انجام میشودامادر بزرگسالی نیز دردسترس وقابل تغییر است.

ج )بخش خوداگاه :

3 –اتوماسیون:الگوی تمام حرکاتی که انسان به تکرار وتوالی انجام می دهد پس ازمدتی به حافظه ی بخش خودکار سپرده میشودواز ان پس این کارها بدون نیاز به تفکر وبطور خودکار انجام میگیرد

4 –بخش وجدان یاارزشیابی :

5 –بخش برنامه های متفرقه :

الف -برنامه ریزی قطعی :اصلاح این نوع برنامه ریزی سخت است(شباهت یک دختر به پدرش باعث گرایشات وتمایلات اومیشود)

ب –برنامه های واکنشی:تکرار رویارویی یک فرد با گفتار یارفتاری خاص موجب اجرای ان میشود.(بخور توضعیفی بدون تعیین مرز خوردن که موجب چاقی مفرط در بزرگسالی میشود)

ج – برنامه ریزی شرطی:یکی از برنامه های انسان بر"اگر...انگاه"استوار است .(سرما خوردگی درمقابل هوای سرد قرارگرفتن)

د –برنامه ریزی فیلتری :باورهای ما وارد این فیلتر شده وبرنامه ریزی میشوندوامکان پذیرش اطلاعات خارج از محدوده یبرنامه ریزی شده راسلب می کند

نرم افزارهایی که هنگام تولد وجود دارند اما فعال نیستند که عبارتند از:

3-من مدافع یا مادر دوم :با نقش وکیل مدافع عمل میکند ووظیفه اش دفاع است .بایک نقش کور عمل میکند وهدفش حمایت درمقابل اضطراب است .

4-من دادستان یا دادگاه ویژه : سیستم خود پاداش دهی – خود جزادهی که درقبال تولید انرژی پتانسیل منفی، وهمچنین درقبال قصور از انجام رسالت کمال مارامحاکمه میکند ومحکوم به بیماری روان تنی میکند.این سیستم برطبق فلسفه ی خلقت وکمال انسانی استوار است وبه انسان میفهماند که برای هدفی بزرگ افریده شده نه برای حرص خوردن و...ودردادگاه ویژه هیچ یک از دلایل ما درقبال ایجاد انرژی منفی مورد قبول نیست.رفتارهای دوگانه مانند تظاهر –تحمل –سازش –سرکوب و...که خارج از ظرفیت انسان باشد موجب حرص خوردن –خود خوری و....میشود که ایجاد انرژی پتانسیل منفی میکند و دردادگاه ویژه موجب بیماریهای روان تنی میکند.

برخی ازبیماریهای شایع روان –تنی عبارتند از

خود خوری----------- زخم معده

حرص وطمع---------بیماریهای قلبی

غم وغصه---------گواتر

تضاد باخود--------اکنه

تضاد ناشی ازنفرت----ارتروز

لحظه صفر در محاسبات لحظه تولد است یعنی هر اتفاقی روی جنین تا قبل از بریده شدن بند ناف بیفتد درمن برنامه ریزی شده اثر می گذارد واتفاقات پس از لحظه تولد در من برنامه پذیر تاثیر گذار است

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم آبان ۱۳۹۱ساعت 20:32  توسط اراده  |